SalMar Aker Ocean leverte 4. januar 2023 sitt høringssvar til høringsnotat av 28. september 2022 fra Finansdepartementet om å innføre grunnrenteskatt på havbruk med virkning fra 1. januar 2023.

Høringssvaret fra SalMar Aker Ocean gjelder bare havbruk til havs utenfor dagens produksjonsområder, og ikke kystnært havbruk. For høringsuttalelser knyttet til kystnært havbruk vises det til høringsuttalelser fra SalMar og Sjømat Norge. En grunnrenteskatt på kystnært havbruk kan imidlertid svekke utviklingen av havbruk til havs, så lenge selskaper som i dag driver kystnær oppdrettsvirksomhet også finansierer utviklingen av havbruk til havs. SalMar Aker Ocean mener det blant annet av den grunn ikke bør innføres en grunnrenteskatt på kystnært havbruk.

Havbruk til havs kan være nøkkelen til lønnsom og bærekraftig vekst for norsk fiskeoppdrett siden muligheten for volumvekst langs kysten er begrenset. Med Norges kombinerte kompetanse innen oppdrett, offshore- og maritim industri, kan vi som nasjon lede an utviklingen av en helt ny næring. Dette er viktig også i et globalt perspektiv hvor en satsing på havbruk kan bidra til den globale matforsyningen og til å nå klimamålene. Havbruk til havs vil kunne skape flere titalls tusen arbeidsplasser i hele verdikjeden for havbruk og ringvirkningsnæringer som omfatter både distrikter og byer i hele Norge.

SalMar Aker Ocean mener havbruk til havs har gode forutsetninger for å bli en lønnsom virksomhet og at det derfor bør innføres en nøytral kontantstrømbasert grunnrenteskatt på havbruk til havs som ikke påvirker investeringsbeslutningene. Denne bør innføres før eller samtidig med at de første områdene for havbruk til havs lyses ut i 2023, for å unngå at investorene krever ekstra påslag knyttet til risikoen for en fremtidig innføring av grunnrenteskatt på havbruk til havs.

Vi mener at det fremlagte utkastet til grunnrenteskatt på havbruk ikke vil virke nøytralt og dermed påvirke investeringsbeslutninger negativt for havbruk til havs. For at en kontantstrømbasert grunnrenteskatt på havbruk til havs rent faktisk skal virke nøytralt på aktørenes investeringsbeslutninger og ikke forskjellsbehandle ulike aktører, er det viktig at følgende forutsetninger er oppfylt;

  • Underskudd i særskattegrunnlaget refunderes årlig (tilsvarende som for vannkraft og petroleumssektoren) og en pantsettelsesadgang for refusjonskrav bør innføres, slik det er i petroleumsnæringen
  • Investeringskostnadene må kunne fradragsføres når de pådras og ikke først på leveringstidspunkt (tilsvarende som for petroleumssektoren)
  • Det må etableres overgangsordninger der det gis fradrag for markedsverdien av allerede foretatte investeringer og eiendeler som tas med inn i et grunnrenteskatteregime.
  • Fastsettelse av inntekt: Skattepliktig inntekt bør baseres på faktisk inntekt (kontraktspris), ikke ulike former for normpriser

Kontaktpersoner
Finansdirektør Trine Sæther Romuld; tlf. +47 99163632
Utviklingsdirektør Kristine Hartmann; tlf. +47 91630117